Cò đất than trời khi phát hiện bị cấm tách thửa đất

Cụ thể, theo Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, có 4 trường hợp không được tách thửa, được quy định tại Điều 4.

Thứ nhất, khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

Thứ 2, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước: Biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD.

Thứ 3, các khu vực đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã được điều chỉnh và theo Quyết định này.

Thứ 4, nhà đất thuộc các khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt, trong quy định về tách thửa các loại đất, quy định tại Điều 5, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, chỉ những khu đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang mới được tách thửa.

Riêng trường hợp khu đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here